Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach:

Zarządzenie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Załącznik nr 1 Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zał.1 Konsultacje

Zał.2 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zdrowiu dziecka

Zał.3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów korzystających ze świetlicy szkolnej

Zał.4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów deklarujących chęć skorzystania z zajęć rewalidacyjnych, zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, konsultacji dla klas VIII, konsultacji dla uczniów klas IV-VII  

Zał.5 Zgoda rodzica na codzienny pomiar temperatury u dziecka

Zał.6 Zgoda rodzica na odmowę przyjęcia dziecka w wyniku podwyższonej temperatury do szkoły

Zarządzenie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Załącznik nr1 do Zarządzenia z dnia 11 maja 2020r. Procedura bezpieczeństwa w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19

Zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny.

Załącznik nr1 do Zarządzenia Dyrektora szkoły z dnia 28.04.2020r. w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia oceny

Zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

Załącznik nr1 do Zarządzenia Dyrektora szkoły z dnia  28.04.2020 r. w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

 

Zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie ustalenia sposobu dokumentowania zadań Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie określania zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałąniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik nr1 Sposób dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Załącznik nr2 Dokumentowanie czasu pracy pracowników niepedagogicznych szkoły

Załącznik nr3 Dokumentowanie czynności organów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Zarządzenie z dnia 1 marca 2020 w sprawie obowiązywania regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi

Zarządzenie z dnia 1 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w szkole i oddziale przedszkolnym

Zał. 1 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Zarządzenie z dnia 1 września 2018r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w szkole i oddziale przedszkolnym

Zał.1 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Zarządzeniez dn. 21.02.2018r. w sprawie obowiazywania Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt i Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją.

Zarządzenie z dn. 11.01.2018r. w sprawie obowiązywania regulaminów ZFŚS, Wynagradzania i Kontroli Zarządczej

Zarządzenie  z dn. 02.01.2018r. w sprawie w sprawie określenia warunków wynajmu, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych

Zarządzenie z dn. 29.12.2017r. w sprawie obowiązywania regulaminu pracy

Zarządzenie z dn.28.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych użyczonych będących własnością Urzedu Miasta w Suwałkach

Zarządzenie z dnia 02.11.2017 r. w sprawie dokonania oceny warunkówna stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie z dnia 02.11.2017r. w sprawie szkolenia pracowników w dziedzinie BHP

Zarządzenia z dnia 02.11.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych bedących własnoscią szkoły

Zarządzenie  z dn. 25.10.2017r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szk. 2017/2018

Zarządzenie z dn. 24.10.2017r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 2 w roku szk. 2017/2018

Zarządzenie  z dn. 15.09.2017r. ws powołania Zespołu ds. selekcji księgozbioru w dziale dziecięcym  biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2

Zarządzenie z dn. 1.09.2017r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w szkole i w oddziale przedszkolnym.

Zał.1 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Zarządzenie  z dn. 1.09.2017r.  ws. powołania Zespołu ds. selekcji księgozbioru w dziale młodzieżowym biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 

Zarządzenie z dn. 1.09.2017r. ws. powołania komisji ds. funduszu socjalnego

Zarządzenie z dn. 1.09.2017r.ws. powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2017/2018