Informacja

Od 4 maja wszyscy uczniowie klas 1-3 wracają do nauki w trybie stacjonarnym wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć.

Nauczanie hybrydowe

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 22.04.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam w klasach 1-3 od 26 kwietnia 2021r nauczanie hybrydowe tj. 50% uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej będzie pracować zdalnie, a pozostałe 50% uczniów- stacjonarnie.

Po uwzględnieniu liczebności poszczególnych klas, jak również liczby uczniów, którym szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej, ustalam następujący harmonogram nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach:

W tygodniu od 26-30 kwietnia 2021r.

- Nauka stacjonarna zgodnie z tygodniowym planem zajęć w szkole dotyczy uczniów klas:

1b,2a, 2c,3b,3c.

- Zdalnie w domu pracują klasy:

1a,1c,1d,2b,2d,3a.

 Dyrektor szkoły Ewa Brzozowska

Stypendium socjalne 2021

Informacje na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie  stypendium szkolnego dla uczniów

Życzenia wielkanocne 2021

wielkanoc 2021

Czasowe zawieszenie zajęć w szkole

Od dnia 29 marca 2021 do dnia 25 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkoł podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. Na wniosek rodziców dzieci, którzy wykonują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czyli m.in. wykonujących działalność leczniczą, pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i jednostkach systemu oświaty, dyrektor szkoły zapewnia opiekę dzieciom na terenie placówki.
Wniosek do dyrektora szkoły i oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w skrzynce podawczej.

oświadczenie - druk do pobrania