Stypendium szkolne 2021/2022

Przypominamy iż wraz z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 rodzice oraz opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałki.

 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdzie występuje:

  • bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do korzystania ze stypendium socjalnego, nie może być większa niż kwota 528,00 zł. netto na jednego członka rodziny.

Do dochodu nie należy wliczać świadczeń pieniężnych uzyskanych z Programu 500+

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne na portierni przy wejściu do szkoły oraz do pobrania ze strony www.sp2.suwalki.pl . Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodzie w kwocie netto za miesiąc sierpień 2021 oraz oświadczenie o numerze konta bankowego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 15 września 2021 r. w sekretariacie szkoły.

Prosimy o rzetelne wypełnienie wniosku.

Dyrektor Ewa Brzozowska

Wniosek o stypendium

Wniosek o zasiłek

 Oświadczenie