Czasowe zawieszenie zajęć w szkole

Od dnia 29 marca 2021 do dnia 25 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkoł podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. Na wniosek rodziców dzieci, którzy wykonują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czyli m.in. wykonujących działalność leczniczą, pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i jednostkach systemu oświaty, dyrektor szkoły zapewnia opiekę dzieciom na terenie placówki.
Wniosek do dyrektora szkoły i oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w skrzynce podawczej.

oświadczenie - druk do pobrania