Procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych

WAŻNE! Prosimy o zapoznanie się z procedurami zachowania i postępowania w szkole w związku z sytuacją epidemiologiczną kraju.

 

 Przeczytaj tutaj: Procedury ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.sp2.suwalki.pl. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad i zobowiązać dzieci do ich przestrzegania:

 1. Jak najszybsze podanie wychowawcy formy kontaktu (wypełnienie arkusza aktualizacji danych, m.in. aktualny numer telefonu rodziców, aktualny adres zamieszkania itp.);
 2. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, zakatarzone lub z wysoką temperaturą;
 3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich;
 4. Rodzic/ opiekun, który posyła dziecko do szkoły, wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych;
 5. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in.: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);
 6. Rodzice/ opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły (hol przy portierni), zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
 7. Wszystkie osoby po wejściu do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk;

 8. Uczniowie nie korzystają z szatni, a ubrania wierzchnie zabierają ze sobą do sali lekcyjnej;
 9. Uczniowie danej klasy większość zajęć mają w jednej przyporządkowanej sali lekcyjnej, (poza komputerowymi, z wychowania fizycznego oraz innych dodatkowych wskazanych przez dyrektora),
 10. Zajęcia z wychowania fizycznego w miarę możliwości będą organizowane na boisku szkolnym z zachowaniem procedur bezpieczeństwa;
 11. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakładania maseczek;
 12. Podczas przerw szkolnych uczniowie klas IV-VIII zobowiązani są do noszenia maseczek oraz nieprzemieszczania się bez potrzeby do innych pomieszczeń szkoły;
 13. Tymczasowo będą zawieszone wyjścia do kina, teatru, itp. oraz nie będą organizowane wycieczki szkolne.;
 14. Uczeń przynosi do szkoły tylko niezbędne przybory szkolne, podręczniki i wskazane przez nauczyciela materiały do pracy na lekcji;
 15. Uczeń nie wymienia się przyborami szkolnymi oraz innymi przedmiotami z innymi uczniami;
 16. Źródełko wody pitnej znajdujące się na terenie szkoły pozostaje wyłączone do odwołania; prosimy rodziców o samodzielne zaopatrzenie dziecka w wodę pitną:
 17. Spożywanie posiłków odbywa się na stołówce szkolnej, wprowadzamy 2 długie przerwy śródlekcyjne o godz. 11.30-11.50 i 12.35-12.55. w związku z tym zajęcia kończymy o 15.30;
 18. Uczniowie podczas spożywania posiłków nie wchodzą w interakcje z uczniami z innych grup, zachowując bezpieczny dystans: zostaną podzieleni na stałe grupy i godziny spożywania posiłku;
 19. Uczniowie systematycznie myją ręce wodą z mydłem (zgodnie z instrukcją umieszczoną w widocznym miejscu ), w szczególności przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza oraz w razie zaistniałej potrzeby. Podczas kichania oraz kaszlu zachowują szczególną ostrożność unikając dotykania oczu, nosa i ust;
 20. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy niepokojące objawy choroby u ucznia, natychmiast odizolowuje go w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium/ sala 102) lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora placówki i rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły (najlepiej własnym środkiem transportu);
 21. W pomieszczeniu wyznaczonym do izolacji w widocznym miejscu znajduje się wykaz telefonów: dyrektora szkoły, organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz rodziców/ opiekunów uczniów, którzy obecnie przebywają w szkole;
 22. O wyznaczonej godzinie, nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna oczekującego przy portierni. W innych sytuacjach rodzic zgłasza chęć odbioru dziecka portierowi szkoły, który powiadamia wychowawcę/nauczyciela;
 23. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem lub od innego upoważnionego przez dyrektora pracownika szkoły;

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Ewa Brzozowska